Raad van State haalt vergunningstelsel onderuit

Salonboot vergunning vergunningstelsel onbepaalde tijd rondvaart protest bij het stadhuis

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente Amsterdam onderuit gehaald. De oude vergunningen, die eerder voor onbepaalde tijd waren verleend zijn weer geldig.

Dit blijkt uit een uitspraak van 7 juni 2017. Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had in 2014 de verleende oude vergunningen voor onbepaalde tijd omgezet in vergunningen voor bepaalde tijd. de de nieuwe tijdelijke vergunningen waren gebaseerd op het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente. In dat beleid is een segmentindeling gemaakt. Voor boten die langer zijn dan 14 meter en korter dan 2o meter is een maximaal aantal tijdelijke vergunningen verstrekt.
 

Redenen voor de gemeente voor nieuw vergunningstelsel

Volgens de gemeente zijn boten die langer zijn dan 14 meter belemmerend voor de vlotte en veilige doorvaart en dat veroorzaakt stremmingen in de grachten. Rondvaartbedrijven zijn het hier niet mee eens . Volgens hen blijkt uit onderzoek en rapporten dat moderne stuurmiddelen – zoals een boegschroef of een roerpropeller – veel meer dan een lengte van een boot van invloed zijn op de doorpaartijden en het ruimtebeslag.
 

Beperking van vergunningen mag alleen bij dwingende reden van algemeen belang.

Naar het oordeel van de raad van state het het gemeentebestuur geen betekenis toegekend aan de effecten van moderne stuurmiddelen op de vlotte en veilige doorvaart, terwijl die vlotte en veilige doorvaart nu juist voor hem de belangrijkste reden was om het aantal vergunningen voor lange boten te beperken. De raad van state concludeert dan ook dat de “beperking van het aantal beschikbare vergunningen” niet wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang. Het gevolg hiervan is dat de vervelende vergunningen ten onrechte maar tot 1 januari 2020 geldig zijn. Het gemeentelijk vaarbeleid tav boten langer dan 14 meter is hierbij dan ook onverbindend verklaard.
 

Intrekkingen oude vaarvergunningen zijn hiermee ongedaan gemaakt

Dat betekend dat de vergunningen die voor onbepaalde tijd waren verleend opnieuw weer gelden. De gemeente zal nu het gemeentelijk vaarbeleid opnieuw moeten bezien.  Want op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en de Nederlandse dienstenwet is het niet toegestaan om deze “schaarse vergunningen”, die dus in aantal beperkt zijn voor onbepaalde tijd te verlenen.

Voor de Salonboot avanti heeft dit alles op dit moment nog geen consequenties omdat in een eerder stadium de gemeente een 12 tal historische boten uitgezonderd heeft van het segment groter dan 14 meter.

Meeste van deze boten behoren net als de Salonboot Avanti tot het varend erfgoed van Nederland zijn daar als zodanig ook formeel geregistreerd.